Esperanto GLAT

Archive for the ‘rajtoj’ Category

La prezidanto de la regiono, Bingu Wa Mutharka, signaturis la leĝo en Januaro, sed pro la malbonaj komunikadoj kiujn havas la lando, pro ĝia ekstrema malriĉeco, kaj la mankode atento de la ĵurnalistoj pri Afriko, faris ke ĝis tagoj antaŭela novaĵo ne estas konata monde.

Ekde nun, ĉiuj lesbianinoj de la lando povus esti kondamnataj se policistoj aŭ denunco de iu ajn civitano vidasn iun kison aŭ seksumo inter ili, kun punoj de kvin jaroj en malliberejo, same ol gejoj kiuj jam suportas la sama diskrimina leĝo jam de longe, leĝo kiu estas nomata inter la polikistoj de Malawio kiel “Leĝo de maldecaj praktikoj inter la gejoj”

Fonto (hispane): Gloss Chile

Advertisements

Tranks-specaj kaj nek adapta speca nepala homo ne estos ignorotaj ĉi tiu jaro. Post la promulgado de nuptoj egaleco kaj la permeso de karton identeco en la tuta nacio, Nepalo nun censos la tranks-speca komuneco en la censo de la 2011 jaro.

Pli da informo, ĉi tie (angle): http://goo.gl/eFWSg

Etikedoj: ,

La Unua Brita Ministro organizas feston por la reprezentantoj de la GLAT grupoj en Downing Street, lia oficiala loĝejo.

Ĉi tiu festo estis inaŭgurata de la labor-partiisto kiam estis en la Estraro. Multaj dubis se nun, la nova Unua Ministro de la konservativa partio, kontinuus kun la tradicio aŭ li cedus al la malnova gvardio de la partio.

Dum la evento , la Unua Ministro klarigos publike antaŭ la gastoj la paŝoj kiu donos la registaro por favori la egaleco de ĉiuj britaj civitanoj.

Fonto: Ambiente G (hispane)

David Cameron

Sal

Mi komentas rapide la lastaj novaĵojn pri la temo de la bojkoto al la karnavala ĉaro de Israelo.

Du gejaj asocioj COLEGAS kaj Evangeliaj Gejaj Kolektivo peti ke ili rekonsideris la decido de ne permesi la partoprenado de Israelo en la festo. Ankaŭ Alberto Ruiz Gallardón, urbestro de Madrido, faris peton kun la sama signo, rememorinta la signifo kiu havas por la gejoj la ne diskriminacio por neniu gejo.

Interese scii ke la du gejaj asocio gajnos pli ol 250.000 eŭroj por la partoprenado de la 35 karnavalaj ĉaroj dum la Parado, Interese ĉu ne?

Kaj mi volas doni dankon al ĉiuj la partoprenantoj de ĉi tiu grupo, por batali kontraŭ la diskriminacion de la gejoj sendependa de la registaro de Ilia landoj.

Mi enmetas diversaj ligiloj pri la afero en aliaj lingvoj.

English:

The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/09/madrid-gay-pride-bans-israelis

French:

Têtu web page: http://www.tetu.com/actualites/international/un-char-israelien-interdit-de-gay-pride-polemique-a-madrid-17290

Portuguese:

Dezanove web page: http://dezanove.pt/2010/06/08/espanhois-recusam-carro-israelita-no-orgulho-de-madrid-1569

Saludos:

Este “post” es para comentaros las últimas novedades que he podido recolectar respecto al tema del “boicot” – los organizadores pueden llamarlo como quieran pero es un boicot en toda regla- a la carroza israelí patrocinada por el gobierno israelí y el Ayuntamiento de Tel Aviv.

Han habido dos asociaciones que se han manifestado en contra de este boicot, la asociación COLEGAS y el Colectivo Gay Evangélico http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/09/madrid/1276079919.html , que en sendos mensajes han criticado esta actitud.
Igualmente, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón http://www.que.es/madrid/201006101334-gallardon-pide-organizacion-reconsidere-exclusion.html le ha pedido a la FELGTB y al COGAM que reconsideren su decisión, aquí podéis leer el artículo.

Este http://orgullolgtb.org/novedades/aclaracion-sobre-la-participacion-del-ayuntamiento-de-tel-aviv-en-el-orgullo-de-madrid/ es el comunicado del COGAM, donde dice que se está malinterpretado su boicot. Sin palabras. Bueno, si las tengo pero sería muy duro comentarlas por aquí.

Os adjunto también las noticias publicadas en otros idiomas sobre este indignante hecho.

Y una última curiosidad, ¿sabéis cuanto se van a embolsar la FELGTB y el COGAM por la  participación de las carrozas en el Orgullo? Pues, según COLEGAS, http://www.colegaweb.org/index.php/espaoticias-81/3649-la-felgtb-recaudara-mas-de-250000-euros-por-el-orgullo-de-madrid ¡la nada despreciable cantidad de más de 250.000 euros! Interesante ¿no?

Y daros las gracias por participar en este grupo y luchar por la no discriminación de ningun gay, independientemente de su gobierno.

English:

Hi, very quickly I would like to tell you about the last things about the boycott of the israelian truck at the “Orgullo” (gay pride) of this year.

Two gay associations, COLEGAS and Evangelical Gay Group, demand to COGAM and FELGTB that they reconsider the decision about this. Not is normal to discriminate a gays associations from Israel, only for the acts of his government.
In the same way, Alberto Ruiz Gallardon, mayor of Madrid, demand the same.

Is very interesting to know too that COGAM and FELGTB, say COLEGAS, win more of 250.000 € (more of 300.000$) by the Gay Parade.

And I want to give thanks to the members of this group because with this, we are struggling for the not discrimination for all the gays.

Etikedoj: , , ,

Mi scias kaj mi legis kun stuporo la novaĵo kiu aperis en la hispana ĵurnalo “El Mundo” (La Mondo)http://u.nu/4qrib pri la “ideo” kiu havis la estraro de la samo. Ili havis la ideon de “malinviti” por paradi al la gejaj israelanoj kiu, la unua fojo, ili paradus en la geja parado de Madrido. Ĝi aperas ke ili ne povas garantii la sekurecon de la israelaj gejaj partoprenantoj.

Certe, mi ne estas favore de ĉi tiu dezido. Sendependa ke, ankaŭ, mi ne estas en akordo kun multaj de la diversaj agoj de la estraro de Israelo, mi ne komprenas kial la isrelaj gejoj, ili devas suferi ankaux la diversajn konsekvencojn. Kial ankaŭ ĝi devas suferi la diskriminacion por esti gejaj israelanoj? Kio ili faras por suferi ĉi tiun “punon”?

Ĉiuj ni konas la malfaciloj kiu havas la GLAT kolektivo en Israelo por manifesti kaj demandi por liajn rajtojn en ilia lando. Kaj nun, ke ili povus paradi libere en niaj stratoj, ĝuanta de la libereco de nia lando,

“ĝentile” ni diris al ili: “Ne, Danton. Ni ne volas viajn gejan flagojn kun la stelo de Davido en ondantaj en la Madrida stratoj. Ni ne povas garanti vian integrecon”.

Kiu lando ni estas konstruanta kaj kiu societo ni estas farinta por ke ĉi tio okazas? Kie estas la GLAT grupoj kiuj tre batalis kaj batalas por la libereco kaj por niaj rajtojn kiuj ne revelas kontraŭ ĉi tiu decido?. ¿Kie estas tiuj gejoj, lesbianinoj, trankseksualoj kaj biseksualoj kiu estis diskriminitaj dum jaroj kiuj ne batalas per la rajto de iliaj “israelaj fratoj” por ke ili povos partopreni en la Parado? Ĉu ne estas la Parado, spaco de paco, de libereco kie depostuli niajn rajtojn?

Kiel mi povus senti se mi decidus partopreni en alia lando kontraŭ la mistrakto de la bestoj en alia lando kaj “afable” se dirus al mi ke mi ne povas partopreni ĉar ili ne povus garantii mian sekurecon ĉar en mia lando se festas taŭ-batalojn? Kio kulpon mi havus?

Same ke mi povas esti en manifestado defendanta niaj rajtoj, aŭ de la palestina popolo, aŭ aliaj, mi havas la saman rajton por depostuli la rajto por manifesti libere al ĉiuj homoj.

Ekde jaroj, mi batalas kontraŭ la generala ideo kiu la Parado estas ne nur spaco por festi, amuzi, aŭ drinki amase kaj ke, kutime, se forgesas niajn depostuloj temoj. Se, finfine, estas konfirmata ke la israelanoj ne estos en la Geja Parado, mi havus ke doni la pravon al la homoj kiu havos ĉi tiun ideon, Geja Parado en Madrido estas nur Festo, kaj ne plu. Ke la GLAT kolektivo estas en dekadenco kaj ke la rajtoj ne estas samaj por ĉiuj.

Mi ne kun-dividas kio vi diras, sed mi batalos ĝis la morto via rajto por diri ĝin. Voltaire

Pli da informo en la franca: http://www.tetu.com/actualites/international/un-char-israelien-interdit-de-gay-pride-polemique-a-madrid-17290

Español:

Desinvitar” a gays israelíes al desfile del Orgullo en Madrid.

He tenido conocimiento y he leído con estupor la noticia que ha aparecido en el diario “El Mundo” http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orienteproximo/2010/06/08/madrid-veta-a-los-homosexuales-israelies.html sobre la “idea” que ha tenido la organización del mismo. Se les ha ocurrido “desinvitar” a desfilar a los gays israelíes que, por primera vez, iban a participar en el desfile del Orgullo. Parece ser que no se puede garantizar su seguridad 😮

Evidentemente no estoy a favor de esta decisión. Independientemente que también, no estoy de acuerdo con muchas de las actitudes del gobierno de Israel, no entiendo porqué los gays israelíes, tienen que sufrir sus consecuencias. ¿Por qué también hay que discriminarlos por ser gays israelíes? ¿Qué han hecho para merecer ese “castigo”?.

Todos sabemos la dificultad que tiene el colectivo LGTB de Israel de manifestarse y reivindicar sus derechos en su país. Y ahora, que se podían manifestar libremente por nuestras calles, disfrutando de las libertades de nuestro país, “amablemente” les decimos: “No gracias. No queremos vuestras banderas gays con la estrella de David ondeando por las calles de Madrid. No podemos garantizar vuestra integridad”.

¿Qué país estamos haciendo, qué sociedad estamos creando para que esto ocurra?. ¿Dónde están los colectivos LGTB que tanto han luchado y luchan por la libertad y por nuestros derechos que no se revelan contra esta decisión? ¿Dónde están esos gays, lesbianas, transexuales, y bisexuales, discriminados durante años que no defienden el derecho de sus “hermanos” israelíes a participar en el Orgullo? ¿No es el Orgullo, un espacio de paz, de libertad donde reivindicar nuestros derechos?.

¿Cómo me sentiría si decidiera manifestarme en contra del maltrato a los animales en otro país y, “amablemente” me invitasen a no participar al no poder garantizar mi seguridad por que en mi país se celebran corridas de toros? ¡Qué culpa tendría yo!.

Igual que puedo estar en una manifestación defendiendo nuestros derechos, o los del pueblo palestino, o los que sean, tengo el mismo derecho a reivindicar el derecho a manifestarse libremente a cualquier persona.

Desde hace años, lucho con la idea generalizada de que el Orgullo es sólo un espacio, de juerga, diversión, un botellón masivo y que se han olvidado los temas reivindicativos. Si se confirma que los israelíes no estarán en la manifestación, tendré que dar la razón a la gente que tiene esa idea. Confirmar que el Orgullo sólo es una gran fiesta, que el colectivo LGTB está en decadencia y que los derechos no son iguales para todos.

No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tú derecho a decirlo. Voltaire

English:

LGBT organizations in Madrid, “invite to gays from Israel” to don’t participate at the Gay Parade the next month.

I recently know and I read with surprise in the spanish newspaper “El Mundo” (The World) that the organisation of the gay parade at Madrid the next July, have the great “idea” of “invite” to gays from Israel to don’t participate into the same. This could be by first time in the history of Gay Parade in Madrid that gays from Israel would be in this place. This will happen because they can’t guarantee the security of the Israel’s participants.

Of course, I don’t share this idea. Independent that, I don’t agree with a lot of decisions of the Israel’s government, too, I don’t understand they must to suffer the consequences. Why we must discriminate them too by to be from Israel? What they do by suffer this?.

All we know the difficult that LGBT associations have in Israel for to show them and ask for the rights there. And now, that they could express free at ours streets, enjoy the liberties from our country, pleasant we say them: “No thanks. We don’t want yours gays flags with David star flutter in ours streets. We can’t guarantee your security.”

What country we are making? What society we have for this happen? Where are the gays associations that they was and are fighting during years for ours rights that they don’t rebel against this decision? Where are these gays, lesbians, transsexuals and bisexuals that they were discriminated during years that they don’t defend the right of her “israeli’s brothers” to be present at the Gay Parade? Isn’t there Gay Parade a space of peace, of liberties where to demand ours rights?

How I could feel if I decide participate in a manifestation for the animal’s rights in another country and “polite” they would invite to me to go out because in my country we have bullfighter? It’s not my fault!

Same that I could participate at manifestation for Palestinian rights, or by gay’s rights or others things, I have the same right for demand the right for, every person at the world, participate in our manifestation.

From some years, I discuss against the idea about the Gay Parade in Madrid is a big party, where you will be funny and you can drink over the streets until the morning, and we forget the demands things. If, finally, will be confirmed that gays Israelis they don’t will be at the Gay Parade, I must to confirm that this is true. That Gay Parade is only a big party and LGTB groups are in decadence and the rights there isn’t the same for all.

I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it. Voltaire

Etikedoj: , ,

malawo

De nove, Afriko. La pasinta semajno estis juĝitaj du viroj de Malawo kiu estis akuzita pro sodomio kaj fia konduto. Steven Mojenza kiu estas 26 jaraj kaj Tiwonge Chimbalanga estas 20 jaraj estis arestita kaj poste akuzita kaj finfine juĝitaj tagoj poste ke ili celebris tradicia ceremonio.

Nun diversaj reagoj okazas en la mondo. Europa Unio petis al Malawo ke la gejeco estos malpunita (hispane: http://u.nu/6c8sa) Inkluzive, la kantistino Madonna en ŝia blogo http://u.nu/6j8sa parolas pri la afero.

Se vi volas, vi povas signaturi peton al UNICEF kaj UN por ke ili petos al Malawo la libero de la paron, ĉi tie: http://www.petitiononline.com/ilh605/petition.html

Kaj se ĉi tio ne estas sufiĉe, ambaŭ membroj de la paro estas en malsimila malliberejo http://u.nu/3f8sa, terure.

Pli da informo:
Angle: http://u.nu/2a9sa
Hispane: http://u.nu/2h8sa

Morgaŭ 17a de majo okazos la Tagon kontraŭ la GLATfobio por soleni ke dudek jaroj antaŭe – ĉu nur? – la OMS (Organizo Tutmonda pri la Sano) finfine forviŝis la gejecon kiel malsano de sia katalogo de mensaj malsanoj.

Partoprenantoj

Hodiaŭ okazis manifestacion en la centraj stratoj, kaj finis en placo de Madrido. Tie, kun grupo de Batuka muzikistoj ni festis la tagon.

Legado de la manifesto

Komencis kun la prezento de la homoj kiu konvokis al la manifestacio, la grupoj COGAM kaj Arcopoli. Ili parolis pri diversaj aspektojn de la GLAT rajtoj tra la mondo. Kaj depostulis pri la specialaj rajtoj por la transseksuloj.

Legado de "El Gran Wayoming"

Poste parolis “El Gran Wayoming” fama jurnalisto, prezentisto kaj “showman” en Hispanujo kiu legis manifeston pri diversaj aspektoj de la GLATfobio kaj aktualaj aferoj rilataj kun ĝi.

Kisado

Kaj por fini la manifestacio, okazis grandan kisadon inter la partoprenantoj kun la sonoj de la batukajn muzikajn instrumentojn.

Batukada

Ni povas festi ĉi tion, bedaŭrinde, en aliaj landoj, ne. Ne forgesu ĉi tion!.


Tuijteo

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Kalendaro

Julio 2018
l m k ĵ v s d
« jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Advertisements